Seneste nyt om…

SENESTE NYT 2021

Det lysner i horisonten, og alt tyder på, at vi kan holde afdelingsmøder (Beboermøder) som før Corona kom ind i vores liv og gøren. Det er glædeligt. Nedenfor kan du klikke på linket med seneste nyhedsbrev fra Bo-Vest.

Nyhedsbrev til beboerdemokratiet: Yderligere lempelser af corona-restriktionerne (uxmail.io)

 

VEDR. AFHENTNING AF STORSKRALD OG DETS OPHØR

 

SENESTE AKTIVITET: 23.JUNI 2021 – SKT.HANS MED TÆNDING AF GRILLEN, SÅ VI GRILLER OG SPISER SAMMEN. 

FÆLLESSPISNING: 17.SEPTEMBER 2021 – GRILLEN VIL OGSÅ BLIVE TÆNDT HER, SÅ DU/I KAN GRILLE. 

ARBEJDSSØNDAG NU DEN 13.JUNI 2021

obs:  NI-RÅDET ER NEDLAGT (MAJ-JUNI 2021)

 

År 2021

Vi går ind i et år med Corona-epidemi, og det har forandret alt. Vi kan stadig ikke holde møder som vi plejer. Alt kører iht. en nedlukning i samfundet. Vi synger ikke mere ude på græsplænen. På vaskeriet kan vi kun være 2 personer derinde ad gangen. Vi må ikke kramme og ej heller give hånd. Selv ejendomskontoret kører med en anden køreplan, vi må f.eks. ikke møde op hos dem. Man kan stadig ringe eller e-maile til dem. Der er lavet midlertidige regler om hvordan vi tager imod, når der kommer en håndværker i boligen. På trods af utilfredshed og frustration, så er  tingene blevet i en anden tempo. Men det er gået godt alligevel til trods for Corona-epidemien. 

Bestyrelsen har prøvet løbende at holde lidt styr på diverse. Da bestyrelsen består af David og Solange, tager vi os af det der er mest relevant. Vi vil mødes i slutningen af juni måned for at få klargjort både økonomi-siden og bestyrelsesarbejdet frem til næste beboermøde, som forhåbentligt bliver afholdt i september 2021. Heldigvis blev det muligt at afholde Den Årlige Arbejdsdag. Det fandt sted søndag den 13.juni 2021. Der blev sørget for god morgenmad med bl.a. nybagt brød og croissanter, friskbrygget kaffe/the m.m. Vi nåede at gennemføre det meste af det vi satte os for og afsluttede dagen med aftensmad fra Sallies. Det blev en hyggelig og positiv dag.

Vi er så småt ved at starte op, da der nu i maj/juni 2021 er samfundet blevet åbnet mere op. Aktigruppe har meldt ud, at de gerne vil holde gårdens fødselsdag søndag den 30.maj 2021 med start kl. 15.  Derudover vil Skt. Hans blive fejret onsdag den 23.juni 2021. Grillen vil blive tændt så den er klar til kl. 18. Medbring pølser, bøf m.m.  samt drikkevarer, service og hvad du ellers vil have med. Sidst men dog ikke mindst: FÆLLESSPISNING: den første efter nedlukningen, finder sted fredag den 17.september 2021. GrundejerForeningen DamgårdsLunden 1
Næste bestyrelsesmøde tirsdag 17. september 2019 kl 19.00i  fælleshus.

VEDR. REPRÆSENTANTSKABS MØDE I 2021:   AB – Status på afholdelse af møder

————————————————————————————————————–

SENESTE NYT 2020

Da vores seneste huslejeforhøjelse ikke blev godkendt af beboerne her i afdelingen, gik sagen videre til Albertslund kommune. Indholdet af brevet fra juridisk afd. følger her:

Partshøring vedrørende kommunens
afgørelse af huslejetvistsag i
Kirsebærgården.

 
Til afdelingsbestyrelsen i Kirsebærgården.
V/ Solange H. Gatica, Solangehenriquezgatica@gmail.com
Kopi: Bo-Vest
 
 

Albertslund Kommune har den 24. november 2020 modtaget en tvistsag om huslejeforhøjelsen i
Kirsebærgården fra Bo-Vest.
 
Vi henvender os til Jer som repræsentant for lejerne i afdelingen, med henblik på partshøring,
idet kommunen påtænker at træffe afgørelse ved kommunalbestyrelsens møde den 9. februar
2021. Beboerne partshøres forud for kommunalbestyrelsens beslutning efter reglerne i
 forvaltningslovens §§ 19 og 20, og høringssvaret vil medgå til kommunalbestyrelsens behandling
af sagen.
 
Partshøring betyder, at I, som part i sagen, får lejlighed til at forholde Jer til den påtænkte
afgørelse i tvisten, og kan forholde Jer til sagens faktiske oplysninger med mulighed for at
kommentere, rette eller supplere oplysningerne, før kommunalbestyrelsen træffer endelig
afgørelse i sagen.
 
Vi beder Jer derfor gennemlæse nedenstående indstilling og kontakte os, hvis I har kommentar
eller spørgsmål til sagen. Hvis vi ikke modtager jeres kommentarer inden 14 dage (i anledning af
julen er fristen 2. januar kl. 12.00), vil sagen blive indstillet som følger:
 

– 2 –

Efter Lov om almene boliger § 42 jf § 35 skal kommunalbestyrelsen, som endelig administrativ
myndighed, afgøre tvister mellem boligselskabet og lejerne, såfremt beboerne ikke kan
godkende budgettet ved den årlige forelæggelse af budgettet for det kommende år. Kommunen
skal påse, at budgettet er i overensstemmelse med reglerne.
Grundet coronarestriktioner er høring af beboerne foregået ved urafstemning. Beboerne stemte
ved urafstemningen imod budgetstigningen med 11 stemmer imod stigningen og 10 stemmer for
budgetstigningen. Boligselskabet har derefter indbragt sagen til kommunalbestyrelsens endelige
afgørelse
 
Udgangspunktet for lejefastsættelsen i almene boliger er balanceleje, jf Lov om leje af almene
boliger § 9 og almenboliglovens § 45, hvorefter der hverken må budgetteres med over- eller
underskud i en boligafdeling, idet der dog må foretages visse bidrag og henlæggelser mv i
henhold til almenboligloven. 
 
Bo-Vest har fremsendt afdelingens budgetter for 2020 samt regnskabet for 2019 til kommunens
behandling af sagen. Yderligere er referater fra afdelingsbestyrelsen og
organisationsbestyrelsens møder, hvor sagen har været behandlet fremsendt. Bo-Vest har til
sagen oplyst, at der ikke er fremkommet modforslag til organisationsbestyrelsens budgetforslag i
forløbet. Kommunen har bedt Bo-Vest nærmere redegøre for, hvilke argumenter man har for
ikke at imødekomme beboernes ønsker, og dermed mindske den påtænkte budgetstigning på
1,77% fra 1. januar 2021.
 
Bo-Vest har til sagen oplyst, at afdelingen allerede sidste år blev orienteret om, at der ville
komme væsentlige stigninger i huslejen. Disse skyldes primært væsentligt forhøjede afgifter til
Albertslund Kommune for renovationen samt bortfald af forbedringer i grundværdien, som
medfører betydelige stigninger i ejendomsskatterne, På denne baggrund det ville være
økonomisk uansvarligt at mindske den påtænkte budgetstigning henset til, at
udgiftsforhøjelserne er varige karakter.
 
Efter en gennemgang af regnskab og budgetter, samt høring af Bo-Vest vedrørende beboernes
indsigelser, påtænker administrationen under henvisning til princippet om balanceleje indstille
følgende:

– 3 –

1) At kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at organisationsbestyrelsens forslag
til huslejestigning efter administrations vurdering ligger inden for de lovmæssige
rammer og er rimelig og begrundet

 

2) At kommunalbestyrelsen godkender budgettet for 2021 med den afledte virkning, at
en der foretages en huslejeforhøjelsen på 1,77 procent gældende fra 1. januar 2021.

 
***
 
I kan kontakte almenboligjuristen på tre forskellige måder:
 
1) Send Jeres kommentarer med post til Albertslund Kommune, ATT: almenboligjuristen
 
2) Send Jeres kommentarer og/eller spørgsmål elektronisk ved svar på denne mail
 
3) Ring til os på 43686028

 

Med venlig hilsen

Jura 

Navnet på afsender af brev er bekendt af bestyrelsen.

———————————————————————————————————

 

HUSK: ORDINÆRT BEBOERMØDE DEN 14.SEPTEMBER 2020 KL. 19 

STED: FÆLLESHUSET  – HUSK AT MEDBRINGE DET GULE SYGESIKRINGS-KORT. 

OBS: mødet blev aflyst gr. coronasituationen. Der bliver ikke holdt beboermøde i år. 

 

FÆLLESSPISNING

Onsdag den 23.september 2020 kl. 18:00

Denne gang er det vores nye grill vi vil bruge.

Flemming og Lita har grillen klar, så I kommer med hvad I vil grille. 

Flemming og Lita laver salat og dessert til jer. 

Husk tilmelding så der bliver købt de rette mængder ind. 

Enten via tilmeldingslap, sms, facebook-gruppen eller personligt. 

Bedste hilsner

Flemming i 36 og Lita i 18.

 

 

INDVIELSE AF GRILLEN

Den 26.juni 2020 INDVIES grillen. Medbring det du ønsker at grille og salat og noget at slukke tørsten med. Alle er velkomne. Grillen tændes kl. 17:30.

Den 23.juni 2o2o holder vi Skt.Hans – der er udsendt invitationer.

Den 13.juni 2020 holder vi arbejdsdag. Der er udsendt invitation til alle beboerne. 

12-3-2020

Kære beboere

For at støtte op om myndighedernes indsats mod Coronavirussen og samtidig øge sandsynligheden for, at den daglige drift i Damgårdsarealet   vil kunne fortsætte, er der i dag iværksat et beredskab.

Vi begrænser smitterisiko!

Det betyder, at vi tager en række forholdsregler:

* Ejendomskontoret er indtil videre lukket for  personlige henvendelser.

* Kontakt kan ske elektronisk eller på telefon – Oplysninger om kontakt findes nederst.

 

  • Vores medarbejdere vil i den kommende tid KUN udføre akutte opgaver i boligerne.

           Akutte opgaver er opgaver som uopsættelige, f.eks. rørbrud, smadrede ruder og lignende og samtidg har et destruktivt element,

          dvs. hvis det ikke laves straks  vil det få sikkerhedsmæssige eller store økonomiske konsekvenser, er akutte opgaver. Herunder

         vil strømsvigt i køkkenet eller manglende el/vand i hele boligen  betrages som akut. 

 

 * Hvis det er nødvendigt at gå ind i en bolig, skal det ske under flg. betingelser:

        * Beboere skal opholde sig i et andet rum end medarbejderen

        * Medarbejderen skal have  gummihandsker på

        * Medarbejderen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for

           håndhygiejne, afstand til andre m.v.

 

Vi håber på jeres forståelse for situationen og at vi alle bakker op om de tiltag der er iværksat for at passe på hinanden og især de som er ekstra udsatte.

 

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

Rigelvænget 48

damgaardsarealet@bo-vest.dk

Tlf. 8819 260

Telefonisk henvendelse: ALLE hverdage mellem 07:3-08:30

Nyheder fra Bo-Vest:

https://www.bo-vest.dk/om-bo-vest/nyheder/nyheder-fra-bo-vest/2020/3/coronavirus-ny-vejledning-fra-sundhedsstyrelsen/?utm_medium=Nyhedsbrev_beboerdemokraten_BO-VEST&utm_source=20200305_Vi%20skal%20have%20stor%20fokus%20p%C3%A5%20beboernes%20huslejekroner!&utm_campaign=Vi%20skal%20have%20stor%20fokus%20p%C3%A5%20beboernes%20huslejekroner!

 

Link til Sundhedsstyrelsen:  https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Corona hotline (under Sundhedsstyrelsen) tlf.: 70200233

https://politi.dk/corona

 

 

 

 

12-3-2020

Brev fra Bo-Vests direktør Ulrik Brock Hoffmeyer m.fl.  – Click på linkene, hvorefter du kan læse brevet – det handler om vigtig information om Corona Virus og interaktion bestyrelser, beboere og medarbejderne hos Bo-Vest imellem.

Scan_0008

Scan_0009

 

 

En venlig reminder : 

KÆRE NABO

ER DU DEN DER SER, AT DER KUN ER 1-2 GRØNNE POSERULLER TIL MADAFFALD (KASSEN STÅR PÅ VASKERIET), BEDES DU GIVE EJENDOMSKONTORET BESKED. DU KAN RINGE ELLER SKRIVE TIL damgaardsarealet@bo-vest.dk

DET ER EJENDOMSKONTORETS GÅRDMÆND SOM LEVERER OG FYLDER OP I KASSEN HER I VORES AFDELING.

SÅLEDES VIL DER ALDRIG MANGLE POSER TIL DIG ELLER DINE NABOER. TAK FOR HJÆLPEN! 

BESTYRELSEN

——————————————————————————————————-

Invitation til fællesspisning. Kig på Facebook-siden eller her under “Fællesspisninger”

——————————————————————————————————-

Nedenstående link omhandler situationen vedr. ejendomskatten i Damgårdsarealet. Klik på linket for at se teksten:

Notat ejendomsskat Damgårdsarealet (002) MKR

Venlig hilsen fra Solange

 

 

Praktisk information

Ifl. ejendomskontoret, kan vi som beboere selv kontakte politiet, når der holder køretøjer uden nr.-plader  som er blevet dumpet hos os. Vend det meget gerne med bestyrelsen inden og giv et praj.

Man kan skrive om henvendelsen og sende til mailto: KBHV@politi.dk

 

Vi må ikke sætte et skilt op på p-pladsen med en tekst som lyder : “P-plads forbeholdt Kirsebærgårdens beboere” – Grunden til dette er, at vores p-pladser er privat-offentlig. (det betyder i princippet, at alle kan parkere hos os – gæster, hjemmeplejen). Vi er alle enige i, at der skal være plads til beboernes køretøjer, og er der ikke plads, må vi prøve at parkere på Blommegårdens p-plads.

Hvis skraldemændene klager over, at de skal gå langt for at hente vores affald, ja, så må de desværre det. Vi har undersøgt dette med ejendomskontoret. Ingen steder i deres kontrakt står, at de skal kunne køre med lastbilen helt hen til porten. Skraldebilen kan ikke bakke eller vende, da der ikke er plads til det (lastbilen er ret stor).

—————————————————————————————————————

NÆSTE FÆLLESSPISNING ER DEN 21.JANUAR 2020 KL.18. TILMELDING HOS LITA.


Meddelelse

Jannie og  Lars Rabech har valgt at trække sig fra bestyrelsens arbejde og fra fælleshusudvalget og Ni-rådet.

Bestyrelsen består nu af Solange, Marianne Jette og David.

—————————————————————————————————————-

Fælleshusudlejning

Næste fælleshusudlejning er onsdag i uge 2 fra kl. 19:00-19:30. Derefter er det som altid  ONSDAG i LIGE UGER.

—————————————————————————————————————

 

2019

Udmeldelse 221219

December

FÆLLESHUS-UDLEJNING ONSDAG 11-12-2019

KL. 19-19:30.

Der er ikke udlejning i juledagene, men der vil være

udlejning mandag den 30-12-2019 kl.19-19:30 (aflyst)

i fælleshuset.

********************************************************************

NYTÅRSAFTEN 2020

IGEN I ÅR ER DET MULIGT AT SKÅLE DET NYE ÅR IND MED SINE

NABOER OG VENNER.

VI SPISER EN GOD MIDDAG OG KL. 24:00 VIL DER VÆRE KRANSEKAGE OG CHAMPAGNE.

HVIS MAN VIL DELTAGE I SPISNINGEN, ER DER MØDE SØNDAG DEN 8-12-2019 KL. 11:30 I FÆLLESHUSET, HVOR VI I FÆLLESSKAB BESLUTTER MENUEN OG HVEM DER LAVER HVAD.

ER DU FORHINDRET I AT DELTAGE I MØDET, KAN LITA(NR.18) OG HANNE (NR.19) KONTAKTES.

*******************************************************************

 

 

          Julestue 2019

Tryk på linket “Julestue 2019” så får du hele siden frem.

 

 

 

November

FÆLLESSPISNING ONSDAG DEN 27-11-2019 KL. 18:30

Børn spiser gratis. De voksne betaler:)    

Kokkene bestemmer menuen.

Betaling kontant eller mobilepay.

Efter aftensmaden, rydder vi op sammen, dvs. borde og stole stilles ttilbage på plads. Resten klarer kokkene.

Du medbringer selv dine drikkevarer, ellers er der gåsevin (=vand).

TILMELDING til Solange i nr. 30 via sms mobilnr. 51601691.

Tilmelding allersenest den 26-11-2019 kl. 12 middag.

Menu

Forret: chilenske empanadas (1 stk.)

Hovedret: risotto med svampe og grøn salat

Dessert: clementiner

Der serveres kaffe og the samt drømmekage.

______________________________________________________________________

 

RENGØRINGSASSISTENT SØGES

TIL KIRSEBÆRGÅRDENS FÆLLESHUS OG VASKERI

ANSÆTTELSESTID GÅR FRA 1-1-2020 TIL 31-12-2020

DER BLIVER GJORT RENT OM TORSDAGEN FRA KL. 18-20STILLINGEN TILBYDES FØRST OG FREMMEST TIL AFDELINGENS UNGE. VOKSNE ELLER PENSIONISTER KAN NU OGSÅ SØGE STILLINGEN.

Timelønnen til en ung person udgør 108,50 kr.

Timelønnen til en voksen person er 129,98 kr.

Timelønnen til en pensionist er på 140,57. Der indbetales ikke til pension.

Lønnen udbetales månedsvis bagud til din Nemkonto.

Bo-Vest kræver ren straffeattest samt børneattest.

Ansøgningsslip bliver uddelt i løbet a denne uge til alle hustande her i afdelingen. Det er bestyrelsen der beslutter hvem der får jobbet og Bo-Vest der sørger for at lave kontrakt og for lønudbetalingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Kirsebærgården

 

Oktober

Den 14-10-2019 bliver der pudset vinduer i fælleshuset og vaskeriet samt i de lejligheder, hvor vinduerne ikke kan vendes. De berørte beboere har fået besked.

Malerarbejdet bliver rykket til næste år.

Der vil blive kigget på rådne stolper rundt omkring i gårde og skifte de rådner stolper ud med nye.

 

Fællesspisning i fælleshuset den 29-10-2019 kl. 18:30.

 

September

Beboermøde den 25-9-2019 kl.19 – Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem. Ejendomskontoret har uddelt indkaldelse.

 

August 2019

Opstart udlejning af fælleshusket – Onsdage i lige uger fra kl.19-19:30

 

Maj 2019

Reserver dagen : 26-5-2019. Som noget nyt afholdes både arbejdsdag og gårdens fødselsdag samme dag. Nærmere information følger.

 

April 2019

Kære beboere
Der gøres obs på, at vi rykker forsøgsperioden frem til udgangen af august 2019.
Der er lukket for fælleshus udlejning i juli måned gr. sommerferien og april måned er jo snart over.
Skema 1 påklistres den originale lejekontrakt bag på.
 
Jeg havde glemt at sende denne skrivelse rundt til jer alle.
 
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Solange

Indbetaling af fælleshusleje via netbank

 

Marts 2019

Brev fra formanden om de høje vandregninger

Vi i bestyrelsen er blevet gjort opmærksomme på fra Valnøddegården, om at tjekke vores vandregning.

De har op til flere fået en regning med en stigning på op mod 50-60%.

I skal være opmærksomme på, at opgørelsen vil i år være lidt højere end normalt, da den er på 13 måneder og ikke 13 måneder som de foregående år.

Læs artiklen i Albertslund-posten – linket kommer imorgen.

Charlotte Bay Jørgensen

 

 

—————————————————————————————————————-

Kryds i kalenderen i APRIL 2019

Ekstraordinært afdelingsmøde vedr. strygerulle den 3.april 2019 kl. 19:00-19:30  i fælleshuset.

Bestyrelsesmøde holdes samme dag – efter ekstraordinært beboermøde.

 

—————————————————————————————————————-

KÆRE ALLE

????????????

 

Husk fællesspisning torsdag 28 marts. Kl. 18.

 

Tilmelding senest 25.3 til ?Lita nr. 18 eller ?Hanne nr.19.

 

Eller send en mail til ?solange eller undertegnede.

 

Mange hilsner. ?Hanne

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 6-3-2019 kl. 19. Har du noget du gerne vil vende med bestyrelsen, så mød op i fælleshuset kl. 19.

 

Nytårskur afholdes af bestyrelsen for de aktive beboere i diverse udvalg – dato 15.3.2019 kl.18 i fælleshuset.

 

Ni-rådsmøde torsdag den 21.3.2019.

 

Markvandring

Jan Jensen fra ejendomskontoret og bestyrelsen går hele Kirsebærgården igennem. Det finder sted mandag den 25-3-2019 kl. 15.

____________________________________________________________________________

 

Februar 2019

Fælleshus-udlejning – det foregår i fælleshuset onsdag den 20-2-2019 kl. 19-19.30.

Der er fællesspisning i fælleshuset onsdag den 27-2-2019  kl. 18.